top of page

KBT- Kognitiv beteende terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en inlärningspsykologisk behandlingsmetod som kombinerar principer frånkognitiv terapi och beteendeterapi. KBT fokuserar på att förändra negativa tankemönster, minnen, obehagliga känslor och beteenden som bidrar till psykologiska problem.

KBT är en av de vanligaste terapiformer och är en evidensbaserad behandlingsmetod, vilket innebär att den har starkt stöd i vetenskaplig forskning. Många studier har visat att KBT är effektivt för behandling av en rad olika psykologiska problem som t.ex: Depression, oro, fobier, rädsla, trauma, låg självkänsla, sömnproblem, ångest, uppskjutandebeteenden och tvång. 

Med hjälp av situationsanalyser analyserar vi problemet för att försöka förstå och visualisera det som sker. En KBT terapi är individuellt upplagt utifrån vad just du behöver hjälp med, utifrån problem väljer vi strategier och verktyg i behandlingen. Därefter arbetar vi med ominlärning. I KBT lär du dig alltså att förhålla sig till sig själv, styra handlingar och förstå vilka grundantaganden, livsregler och mönster just du har och när dom skapar problem för dig eller din omgivning. För att KBT ska bli effektiv så behöver du som klient vara aktiv mellan sessionerna och göra en del av jobbet genom hemuppgifter.
 

Några vanliga angreppsätt inom KBT:

  • Kognitiv omstrukturering: Identifiera och utmana negativa tankar och ersätta dem med mer realistiska och konstruktiva tankemönster. Detta kan exempelvis innebära att identifiera automatiska tankar och kognitiva förvrängningar.

  • Beteendeaktivering: Fokuserar på att öka engagemanget i positiva och belönande aktiviteter för att motverka undvikande beteenden och öka välbefinnandet.

  • Exponeringsterapi: Gradvis utsätta sig för rädslor eller ångestframkallande situationer för att minska rädsla och ångest genom habituering.

  • Problemlösning: Utveckla och förbättra förmågan att hantera olika typer av problem på ett mer konstruktivt sätt.

Behandlingsprocess

  1. Bedömning: Inledningsvis genomförs en noggrann bedömning av problemet, inklusive en analys av tankar, känslor och beteenden.

  2. Målsättning: Vi sätter upp specifika, mätbara och uppnåbara mål för terapin.

  3. Intervention: Olika KBT-tekniker och strategier används för att nå behandlingsmålen. Detta kan inkludera kognitiv omstrukturering, beteendeexperiment, avslappningstekniker och självmonitorering.

  4. Utvärdering: Regelbunden utvärdering av framsteg och justering av behandlingsplanen vid behov.

Fördelar med KBT är att den är strukturerad och tidsbegränsad, behandlingen är ofta kortvarig (mellan 10 och 20 sessioner). I KBT fokuserar vi på nuet dvs aktuella problem och situationer snarare än på att utforska det förflutna. KBT är praktisk och handlingsinriktad och du får konkreta verktyg och tekniker som du kan använda i din vardag för att hantera dina problem.

Sammanfattningsvis är KBT en effektiv och flexibel behandlingsmetod som används för att hjälpa människor att övervinna en mängd olika psykologiska problem genom att förändra negativa tankemönster och beteenden.

Jag möter ibland en misstro till KBT för att man har provat någon lightvariant som inte hjälpt, ge gärna metoden en ny chans (eller börja med AFT ). Det finns även en föreställning av att man bara kan arbeta med ytliga problem med KBT men det stämmer inte, man kan arbeta med djup psykologisk bearbetning med KBT.

KBT går också bra att kombinera med Affektfokuserad psykodynamisk terapi. Jag arbetar integrativt d.v.s kombinerar olika terapimetoder för att möta klientens behov och för att angripa problem med bästa tänkbara verktyg. Olika förklaringsmodeller passar olika problem och olika personer. Det visar sig ofta under bedömningssamtalen vilken väg man ska gå om man är lite öppen!

bottom of page